ברוכים הבאים לגאל לוי!

תנאים והגבלות אלה מתארים את הכללים והתקנות לשימוש באתר האינטרנט של Gaelle Levy, הממוקם בכתובת https://gaellelevycos1.wpengine.com/.

על ידי גישה לאתר זה אנו מניחים שאתה מקבל תנאים והגבלות אלה. אל תמשיך להשתמש ב- Gaelle Levy אם אינך מסכים לקבל את כל התנאים וההגבלות המופיעים בדף זה.

המינוח הבא חל על תנאים והגבלות אלה, הצהרת פרטיות והודעת כתב ויתור ועל כל ההסכמים: "לקוח", "אתה" ו"שלך" מתייחס אליך, לאדם הנכנס לאתר זה ולציית לתנאים וההגבלות של החברה. "החברה", "עצמנו", "אנחנו", "שלנו" ו"אנחנו", מתייחסים לחברה שלנו. "מסיבה", "צדדים" או "אנחנו", מתייחס הן ללקוח והן לעצמנו. כל התנאים מתייחסים להצעה, הקבלה ותמורת התשלום הנחוצים לביצוע תהליך סיוענו ללקוח באופן המתאים ביותר למטרה מפורשת של מענה לצרכי הלקוח בגין מתן השירותים האמורים של החברה, בהתאם לאמור. ובכפוף לחוק המקובל בהולנד. כל שימוש בטרמינולוגיה שלעיל או במילים אחרות ביחיד, ברבים, באותיות רישיות ו/או הוא/היא או הם, נתפסים כניתנים להחלפה ולפיכך כמתייחסים לזה.

מטרת האתר

אתר זה (בתקנון זה "האתר") הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי החברה באינטרנט, ונועד לתת במה למפרסמים ("המפרסמים") להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם. ("המוצרים" ו/או "השירותים"), ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/התפרים שמציעים המפרסמים דרך האתר. מוסבר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים היא אך ורק עם המפרסמים, למעט מול המורים בסעיף להלן.
בכל מקרה בו יצוין בדף המכירה של מוצר או שירות כלשהו כי הוא נמכר על ידי החברה, החברה תיחשב הן כמפעילת האתר והן כמפרסם לעניין הסכם זה עבור אותו מוצר או שירות. כעניין. במקרים כאמור, ובמקרים אלו בלבד, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו ("חוק הגנת הצרכן"), החלות על "עוסק" בנוסף על החובות החלות על היא כמפעילת האתר, תחול על החברה, לרבות לגבי ביטול עסקאות.

כל עסקה במוצרים הינה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המתפרסם באמצעותו על ידי המפרסמים כהמלצה ו/או חוות דעת של החברה לגבי המוצר ו/או השירות ו/או כדאיות רכישתם.
התמונות המוצגות עבור המוצרים והשירותים באתר הינן באחריות המפרסמים והן להמחשה בלבד.

המשתמש

 1. מבוגר, בן 18 ומעלה, בעל כתובת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה באינטרנט וכרטיס אשראי תקף של חברת אשראי ישראלית רשאי להשתמש באתר.
 1. על אף האמור לעיל, לחברה הזכות שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים לעשות שימוש באתר, בין אם שימוש כאמור אושר בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי אי השימוש באתר יהיה לרוב מסיבות כגון אמצעי תשלום לא חוקי, מסירת פרטים שגויים, נזקים לחברה, לאתר ו/או לספק ו/או כלשהו. או נזק למשתמש אחר.


  תהליך הרכישה1. תהליך הרכישה יתחיל בלחיצה עם העכבר על לשונית "קנייה" או "הוספה לסל", אשר תוביל לטופס למילוי הפרטים האישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאה והסכמה לאמור בתקנון זה, ובסיומו תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא שגיאות, יש לוודא כי כל הפרטים הנדרשים ניתנים בטופס למילוי הפרטים האישיים בצורה מדויקת. אם יימסרו פרטים שגויים במהלך הרכישה, לא מובטח שהמוצרים ו/או השירותים יגיעו ליעדם או יימסרו למשתמש. בתום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש גם מייל המאשר את השלמת הרכישה. יובהר כי אי קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה בה התקבלה הודעת סיום כאמור לעיל.
 2. במקרים מסוימים, המפרסם עשוי לדרוש כמות מינימלית של קונים לצורך קיום מכירת מוצר ו/או שירות המוצע על ידו באמצעות האתר ("המכירה"). במקרים אלו, תוצג בפרטי המכירה הכמות המינימלית הנדרשת, ומספר המשתמשים שרכשו את המבצע, כאמור בסעיף 4.1 לעיל, חייב להיות שווה או גבוה מהכמות המינימלית שנקבעה על ידי המפרסם. המפורטים בפרטי המכירה, ובתנאי שהדבר ייעשה במסגרת הזמן שנקבעה בהצעת המפרסם.
 3. במקרה כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, עם תום המועד שנקבע בהצעת המפרסם לסגירת המבצע, ובכפוף לקיומו של מספר מינימלי של משתמשים אשר ביקשו לרכוש את המוצר, כאמור לעיל, אתה ישלח לכל משתמש הודעה במייל על החיוב בכרטיס האשראי שלו בגין המבצע, בצירוף קישור לשובר שיקנה את הזכות ליצור קשר עם המפרסם בלבד, לצורך מימוש המבצע ("השובר"). וצירוף חשבונית מס חוקית.
 4. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע ישירות על ידי המפרסם, בהתאם לפרטים המפורטים מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין המפרסם למשתמש.
 5. כמות המוצרים המוצעים למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות בין המבצעים השונים, וללא התחייבות החברה ו/או הספק לנמק. במידה וכמות המוצרים מוגבלת, הרכישה תתבצע על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם זוכה, עד גמר המלאי.

מחירים

1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש.

2. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים באתר ו/או את תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות המייל על ידי המשתמש. במידה ומחירו של מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר טרם השלמת תהליך הרכישה, ידוע למשתמש כי יחויב על פי המחיר המעודכן.

3. האתר, החברה ו/או המפרסם אינם מתחייבים כי מחירי המוצרים/שירותים המפורסמים באתר הינם המחירים הזולים ביותר.

4. אין הכפלה של מבצעים והנחות, קוד קופון שניתן ישירות דרך האתר אינו תקף למתן הנחה/מבצעים נוספים.

פרטיות וסודיות

 1. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, אולם אי מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמת עסקה.
 2. החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו מראש ובכתב של אותו משתמש, למעט לצדדים שלישיים כגון קבלני משנה או חברות הקשורות לחברה, הנדרשים לפרטים על מנת למסור. השירותים למשתמש באתר. כמו כן, החברה תהיה רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה חייבת לעשות כן על פי דין, צו של בית דין כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מכל סוג שהוא, על מנת להגן על זכויותיה ו /או נכסים ו/או מסיבות מוצדקות אחרות.
 3. מאחר ומדובר בסביבה מקוונת בה לא מתאפשרת אבטחה מוחלטת, כל מי שמספק פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 4. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים לשמור על סודיות פרטי המשתמש.
 5. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכו'. – ישיר ו/או עקיף – נגרם, אם וככל שנגרם, עקב הפרת סודיות פרטי המשתמש, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספק. 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש הנ"ל מייל או הודעה קצרה אשר עשויה לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, כגון פרטי ביצוע עסקה. אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה באמצעות שליחת הודעה לכתובת: gaellel03@gmail.com
 6. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע המשתמש, שנאסף במסגרת השימוש באתר, לצורך מתן השירותים באתר וביצוע עסקאות, ליצירת מנגנון כניסה יחידה ולמטרות חקירת תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיות". כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שהוא מסרב לכל העוגיות או מזהיר על עוגיות שנשלחות אליו. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שמספר חלקים באתר לא יפעלו כראוי אם משתמש יסרב לקבל עוגיות.
 7. החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כגון קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל.
 8. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי ייחשב כמי שאישר את העברת פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין בכך משום התחייבות מצד האתר או החברה לטפל בתלונות בכל דרך או כלל.
 9. האתר והחברה ייענו לכל בקשה למסירת מידע – לרבות מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך משפטי, כגון צו חיפוש, צו שיפוטי וכד'.

משלוחים

עד 4 ימי עסקים לקבלת המשלוח.

ביטול עסקה לא יינתן לאחר פתיחת המוצר
אך זיכוי או החלפה עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח
במידה ולקוח מחליט כי הוא מתחרט על הרכישה, באחריותו להחזיר את החבילה במלואה וללא פגיעה לבית העסק (רמת השרון) ורק לאחר מכן יתאפשר הזיכוי.
החברה לא תישא בכל אחריות לגבי עיכובים באספקת מוצרים ממפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשב ו/או טלפון שישפיעו על כך. השלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני

עוגיות

אנו משתמשים בשימוש בעוגיות. על ידי גישה ל-Gaelle Levy, אתה מסכים להשתמש בקובצי Cookie בהסכמה עם מדיניות הפרטיות של Gaelle Levy.

רוב האתרים האינטראקטיביים משתמשים בקובצי Cookie כדי לאפשר לנו לאחזר את פרטי המשתמש עבור כל ביקור. קובצי Cookie משמשים את האתר שלנו כדי לאפשר את הפונקציונליות של אזורים מסוימים כדי להקל על אנשים המבקרים באתר שלנו. חלק מהשותפים/שותפי הפרסום שלנו עשויים להשתמש גם בקובצי Cookie.

רישיון

אלא אם צוין אחרת, Gaelle Levy ו/או נותני הרישיונות שלה הם הבעלים של זכויות הקניין הרוחני עבור כל החומר על Gaelle Levy. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות. אתה יכול לגשת לזה מ-Gaelle Levy לשימושך האישי בכפוף להגבלות המוגדרות בתנאים והגבלות אלה.

אסור לך:

 • פרסם מחדש חומר מ-Gaelle Levy
 • מכירה, השכרה או רישיון משנה של חומר מ-Gaelle Levy
 • לשכפל, לשכפל או להעתיק חומר מ-Gaelle Levy
 • הפצה מחדש של תוכן מ-Gaelle Levy

הסכם זה יתחיל בתאריך זה.

חלקים מאתר זה מציעים הזדמנות למשתמשים לפרסם ולהחליף דעות ומידע באזורים מסוימים באתר. גאל לוי אינה מסננת, עורכת, מפרסמת או סוקרת תגובות לפני נוכחותן באתר. הערות אינן משקפות את הדעות והדעות של גאל לוי, סוכניה ו/או השותפים שלה. הערות משקפות את הדעות והדעות של האדם שמפרסם את דעותיו ודעותיו. במידה שהחוקים החלים, Gaelle Levy לא תישא באחריות להערות או לכל אחריות, נזקים או הוצאות שיגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מכל שימוש ו/או פרסום ו/או הופעתן של ההערות ב- האתר הזה.

Gaelle Levy שומרת לעצמה את הזכות לפקח על כל ההערות ולהסיר כל הערות העלולות להיחשב בלתי הולמות, פוגעניות או הגורמות להפרה של תנאים והגבלות אלה.

אתה מתחייב ומייצג כי:

 • אתה זכאי לפרסם את ההערות באתר האינטרנט שלנו ויש לך את כל הרישיונות וההסכמות הדרושים לכך;
 • ההערות אינן פולשות לכל זכות קניין רוחני, לרבות ללא הגבלה זכויות יוצרים, פטנט או סימן מסחרי של צד שלישי כלשהו;
 • ההערות אינן מכילות כל חומר משמיץ, לשון הרע, פוגעני, מגונה או בלתי חוקי אחר המהווה פגיעה בפרטיות
 • ההערות לא ישמשו לשידול או קידום עסק או התאמה אישית או הצגת פעילויות מסחריות או פעילות בלתי חוקית.

אתה מעניק בזאת לגאל לוי רישיון לא בלעדי להשתמש, לשכפל, לערוך ולהתיר לאחרים להשתמש, לשכפל ולערוך כל אחת מההערות שלך בכל וכל צורות, פורמטים או מדיה.

היפר קישור לתוכן שלנו

הארגונים הבאים רשאים לקשר לאתר שלנו ללא אישור מראש בכתב:

 • סוכנויות ממשלתיות;
 • מנועי חיפוש;
 • ארגוני חדשות;
 • מפיצי ספריות מקוונים עשויים לקשר לאתר שלנו באותו אופן שבו הם מקשרים היפר לאתרים של עסקים רשומים אחרים; ו
 • עסקים מוסמכים ברחבי המערכת למעט שידול לארגונים ללא מטרות רווח, קניוני צדקה וקבוצות לגיוס כספים צדקה, שעשויים שלא להיפר קישור לאתר האינטרנט שלנו.

ארגונים אלה עשויים לקשר לדף הבית שלנו, לפרסומים או למידע אחר באתר כל עוד הקישור: (א) אינו מטעה בשום צורה; (ב) אינו מרמז באופן כוזב על חסות, תמיכה או אישור של הצד המקשר ומוצריו ו/או שירותיו; ו (ג) מתאים להקשר של האתר של הצד המקשר.

אנו עשויים לשקול ולאשר בקשות קישור אחרות מהסוגים הבאים של ארגונים:

 • מקורות מידע צרכניים ו/או עסקיים ידועים;
 • אתרי קהילת dot.com;
 • עמותות או קבוצות אחרות המייצגות ארגוני צדקה;
 • מפיצי ספריות מקוונות;
 • פורטלי אינטרנט;
 • משרדי ראיית חשבון, עורכי דין וייעוץ; ו
 • מוסדות חינוך ואיגודי מקצוע.

אנו נאשר בקשות קישור מארגונים אלה אם נחליט כי: (א) הקישור לא יגרום לנו להיראות לרעה כלפי עצמנו או כלפי העסקים המוסמכים שלנו; (ב) לארגון אין רישומים שליליים איתנו; (ג) התועלת לנו מהנראות של ההיפר-קישור מפצה על היעדרותה של Gaelle Levy; ו (ד) הקישור הוא בהקשר של מידע כללי על משאבים.

ארגונים אלה עשויים לקשר לדף הבית שלנו כל עוד הקישור: (א) אינו מטעה בשום צורה; (ב) אינו מרמז באופן כוזב על חסות, תמיכה או אישור של הצד המקשר ומוצריו או שירותיו; ו (ג) מתאים להקשר של האתר של הצד המקשר.

אם אתה אחד מהארגונים המפורטים בסעיף 2 לעיל ומעוניין לקשר לאתר שלנו, עליך להודיע לנו על ידי שליחת דואר אלקטרוני לגאל לוי. אנא כלול את שמך, שם הארגון שלך, מידע ליצירת קשר וכן את כתובת האתר שלך, רשימה של כל כתובות האתרים שמהן אתה מתכוון לקשר לאתר שלנו, ורשימה של כתובות האתרים באתר שלנו שאליהן תרצה קישור. המתן 2-3 שבועות לתגובה.

ארגונים מאושרים עשויים להיפר קישור לאתר שלנו באופן הבא:

 • על ידי שימוש בשם החברה שלנו; אוֹ
 • באמצעות מאתר המשאבים האחיד המקושר אליו; אוֹ
 • על ידי שימוש בכל תיאור אחר של האתר שלנו המקושר אליו הגיוני בהקשר ובפורמט של התוכן באתר של הצד המקשר.

לא יתאפשר שימוש בלוגו של Gaelle Levy או ביצירות אמנות אחרות לצורך קישור בהעדר הסכם רישיון סימן מסחרי.

iFrames

ללא אישור מראש והרשאה בכתב, אינך רשאי ליצור מסגרות מסביב לדפי האינטרנט שלנו שמשנות בכל דרך שהיא את המצגת החזותית או המראה של האתר שלנו.

אחריות תוכן

לא נישא באחריות לכל תוכן המופיע באתר שלך. אתה מסכים להגן עלינו ולהגן עלינו מפני כל הטענות שעולות באתר שלך. אין להופיע קישור(ים) באתר כלשהו שעלול להתפרש כעל לשון הרע, מגונה או פלילי, או המפר, מפר בדרך אחרת, או תומך בהפרה או הפרה אחרת של זכויות צד שלישי כלשהן.

הפרטיות שלך

אנא קרא את מדיניות הפרטיות

שמירת זכויות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש שתסיר את כל הקישורים או כל קישור מסוים לאתר שלנו. אתה מאשר להסיר באופן מיידי את כל הקישורים לאתר שלנו לפי בקשה. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן תנאים והגבלות אלה ואת מדיניות הקישור שלו בכל עת. על ידי קישור מתמשך לאתר שלנו, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול לפי תנאי הקישור הללו.

הסרת קישורים מהאתר שלנו

אם אתה מוצא קישור כלשהו באתר שלנו פוגעני מכל סיבה שהיא, אתה מוזמן ליצור קשר ולהודיע לנו בכל רגע. אנו נשקול בקשות להסרת קישורים אך איננו מחויבים לכך או להגיב אליך ישירות.

איננו מבטיחים שהמידע באתר זה נכון, איננו מתחייבים לשלמותו או לדיוק שלו; אנו גם לא מתחייבים להבטיח שהאתר יישאר זמין או שהחומר באתר יישמר מעודכן.

כתב ויתור

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו לא כוללים את כל ההצהרות, האחריות והתנאים הקשורים לאתר שלנו ולשימוש באתר זה. שום דבר בכתב ויתור זה לא:

 • להגביל או לא לכלול את החבות שלנו או שלך למוות או לפציעה אישית;
 • להגביל או להוציא את החבות שלנו או שלך להונאה או מצג שווא במרמה;
 • להגביל כל אחת מהחבויות שלנו או שלך בכל דרך שאינה מותרת על פי החוק החל; אוֹ
 • לא לכלול כל אחת מההתחייבויות שלנו או שלך, שאולי לא תהיה חריגה לפי החוק החל.

המגבלות ואיסורי החבות המפורטים בסעיף זה ובמקומות אחרים בכתב ויתור זה: (א) כפופים לפסקה הקודמת; ו (ב) מסדיר את כל ההתחייבויות הנובעות על פי כתב הוויתור, לרבות התחייבויות הנובעות בחוזה, בנזיקין ובגין הפרת חובה חקוקה.

כל עוד האתר והמידע והשירותים באתר ניתנים ללא תשלום, לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא.1/