תנאי שימוש

ברוכים הבאים לחנות האון-ליין של גאל לוי 

לרכישת מוצרי הקוסמטיקה המומלצים של גאל לוי.

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש” או “התקנון“) מהווים, חוזה מחייב ותקף בינך, המשתמש, לבין החברה. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת, ומחובתם להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי השימוש והתחייבות לפעול על פיהם.

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם אתר חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתנאי השימוש זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם אתר למכירת מוצרים קוסמטיקה ייחודיים, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

אנא קראו בבקשה את האמור בתנאי השימוש להלן ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

מדריכים יותר ידידותיים ניתן למצוא במקומות הרלוונטיים באתר, ואולם כל אלו כפופים לאמור בתנאי השימוש שלהלן.

 • הגדרות
  1. האתר” – אתר האינטרנט, שכתובתו https://gaellelevycosmetics.com/, לרבות המערכות והיישומים שבו.
  2. החברה” – האתר הינו בבעלות גאל לוי קוסמטיקה בע”מ ח.פ. 516294998, ו/או מי מטעמה, לרבות תאגיד שולט, נשלט או הנמצא בשליטה משותפת של החברה.
  3. המערכות” או “היישומים” – מערכות ויישומי האתר הדרושים להפעלתו בהתאם למטרותיו המוגדרות להלן, וכן מערכת ו/או יישום עתידיים ו/או אחרים אשר החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם יפעילו באתר.
  4. “משתמש” – כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה או רכישה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.
  5. כוח עליון” – כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של החברה, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל החברה ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של החברה ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.
  6. מוצרים” או “שירותים” – כל מוצר ו/או שירות המוצע באתר, בין אם עבור יחידים והן עבור חברות ו/או עוסקים, לרבות, אך לא רק, מוצרי הקוסמטיקה, וכן כל מוצר ו/או שירות נוסף ו/או חליפי ו/או אחר שיתווסף בעתיד. 
  7. ספק” – כל גורם שמספק מוצרים ו/או שירותים באמצעות או ע”י האתר ו/או מטעמה של החברה.
  8. שימוש” – לרבות גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט הכלולים ו/או מקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, הזמנת ו/או רכישת שירות או מוצר, וכן כל פעילות או פעולה אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.
  9. פעולה” – עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת התוכן המפורסם באתר זה, לרבות הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת”Talkback” , פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ”ב.
  10. פרסומים” – כל המופיע והמתפרסם מעת לעת באתר, ואשר הועלה מטעם החברה, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים, המלצות, הכוונות, שירותים, כתבות, מאמרים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא.

“תוכן” או “תכנים” – כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, דרך הצגתם וכיוצ”ב.

 • מטרתו של אתר אינטרנט זה
  1. אתר זה מספק שירות מקוון לרכישת מוצרים ו/או שירותים מצד החברה, אשר בעיקרו מיועד להציע מוצרי קוסמטיקה ו/או כל מוצר אחר (להלן: “המוצרים“), ולאפשר למשתמשים להזמין ולרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באמצעות האתר. 
  2. מובהר, כי התמונות המוצגות למוצרים באתר הינן להמחשה בלבד.

 • מפעילת האתר

החברה היא הבעלים הרשום של האתר. פרטי הקשר של החברה הם:

כתובת למשלוח דואר: רחוב המלכים 42, רמת השרון.

דואר אלקטרוני: Gaellel03@gmail.com.

טלפון: 054-9813355.

 • כללי
  1. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתנאי שימוש אלה להלן.
  2. תנאי השימוש שלהלן הינם הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר, מסדירים את היחסים שבין החברה לבין המשתמש באתר (ו/או הרוכש מוצרים ו/או שירותים באמצעות), ומהווים הסכם לכל דבר ועניין בין החברה לבין כל המשתמשים באתר. 

כל משתמש המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר ומאשר, עם ביצוע הפעולה, כי קרא והבין את תנאי השימוש ומסכים לכל הוראותיהם ותנאיהם, וכי אין ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי משותפיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או נותני שירותים אחרים באתר, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תנאי השימוש דנן. 

ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

 1. תנאי השימוש הללו, יחד עם מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטולי עסקה / החזרות המפורסמים באתר, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. 

לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: [קישור] (להלן: “מדיניות הפרטיות“). 

לעיון במדיניות ביטולי עסקה / החזקות של האתר במלואה, הקש כאן: [קישור] (להלן: “מדיניות ביטול עסקה“).

 1. רק האמור בתנאי השימוש יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי השימוש הללו ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה “המקור-האחר“), יגבר האמור בתנאי השימוש, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי השימוש הללו במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 2. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: “שינוי“) את תנאי השימוש באתר מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש ולפי שיקול דעתה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר ו/או במערכותיו, והנך מתחייב לכך. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר וככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, עלייך להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירותים שבאתר באופן מיידי, וככל שלא תעשה כן יהווה המשך השימוש הסכמתך המפורשת לשינוי.
 3. תנאי השימוש הללו רלוונטיים וחלים על כל שימוש באתר באמצעות כל מחשב או כל מכשיר סלולארי או כל מכשיר תקשורת נתונים אחר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, לרבות כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 4. יובהר כי, תכני האתר, מערכותיו ו/או יישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה חברתית, תקשורתית ו/או אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה, לווין ו/או כל אמצעי תקשורת ו/או מדיה אחרים שהם; תנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש רלוונטיים וחלים, בשינויים המחויבים, על כל רשת, ערוץ ו/או מדיה בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר ו/או כל מוצר ו/או שירות ו/או תוכן באתר, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש, וכי לא תחויב בתשלום ללא הסכמתך המפורשת.
 6. השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. מסירת כל מידע מטעמך תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד, דע כי אינך מחויב לעשות כן. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר ו/או כל מוצר ו/או שירות ו/או תוכן באתר, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש, וכי לא תחויב בתשלום ללא הסכמתך המפורשת.
 8. לצורך רישום לשימוש באתר עליך ללחוץ על תיבות ההרשמה, ולאחר מכן לסמן את התיבות ולמלא את הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה, וללחוץ על כפתור האישור. לחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וכי הבנת אותם והנך מסכים להם. יצוין כי הסליקה של האתר מתבצעת בדומיין (כתובת) שונה מדומיין (כתובת) האתר מטעמים מערכתיים של החברה ו/או האתר.
 9. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
 10. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 11. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.
 12. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי החברה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית לחברה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל החברה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של החברה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של החברה (או אי פעילותה) כאמור.
 13. עוד מובהר כי, רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או המידע המפורסם בו יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות ו/או המידע. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה, המידע המחייב. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 14. יודגש שקבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות האתר, לרבות הצפייה ו/או השימוש בתכנים שבאתר, דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לרשת האינטרנט. מובהר כי עלויות חיבור מקוון כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם, והן מצויות באחריותך המלאה והבלעדית, כמו גם כל העלויות הכרוכות בציוד ובשירותי התקשורת, לרבות מחשבים ותוכנות, הנחוצים לשם התחברות לאתר וכל שימוש בתכנים המצויים בו.
 15. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

 

 • תנאי השימוש באתר
  1. בכדי שנוכל לספק לך את השירות ו/או המוצר המבוקש ו/או להציע לך את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר יהיה עליך להזין את הפרטים המבוקשים במדויק. 

מובהר כי רישום לאתר כולל הזנת שם משתמש ושימוש בסיסמא אישית ו/או סיסמא חד פעמית אשר תשלח לטלפון הנייד ו/או לכתובת הדוא”ל של המשתמש. הנך מאשר ומצהיר כי ידוע לך שאינך רשאי להעביר את פרטי ההזדהות שלך לאחר/ים, וכן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לצורך שמירה על סודיות פרטי ההזדהות שלך. הנך מתחייב בזאת כי השימוש באתר הנו לצרכייך האישיים בלבד, ולא תעשה בו שימוש מסחרי כלשהו למעט אם הותר במפורש בתנאי משתמש אלה או בהסכם נפרד בינך לבין החברה. 

הנך מאשר, מצהיר ומתחייב כי האחריות בגין הפרת סעיף זה מצדך, תחול עלייך בלבד.

 1. על מנת לעשות שימוש באתר על המשתמש לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. בוגר/ת, בגיל 18 ומעלה, ובעל/ת כשירות משפטית בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962, וכל חוק רלוונטי אחר.

במידה והמשתמש הוא תאגיד, אזי הגורם (האדם) מטעמו הנרשם לאתר מאשר ומצהיר כי הוא עומד בתנאי הנ”ל וכן כי הוא מורשה חתימה מטעם התאגיד המוסמך לחייב בחתימתו את התאגיד, וכי נתקבלו אצל התאגיד כל ההחלטות הנדרשות לצורך ההתקשרות עם החברה. למען הסר ספק, מובהר כי המנוי הוא אישי, ואינו מיועד לשימוש על-ידי כל מי מטעמו של התאגיד, אלא רק לגורם הנרשם כאמור;

 1. להחזיק – ככל שהמשתמש הינו אזרח ישראלי או תאגיד רשום כדין בישראל – בתעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי או תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה תקפים; וככל שנדרש רישום המשתמש במרשם כלשהו על-פי דין – הרישום תקף ולא נמחק; או – ככל שהמשתמש הינו אזרח זר – כי הוא מחזיק בדרכון זר תקף;
 2. להחזיק תא דואר אלקטרוני (דוא”ל; Email) פעיל, תקין ונגיש ברשת האינטרנט;
 3. להחזיק בכרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב אחר בהתאם לחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986, וכי כרטיס זה בתוקף, והונפק על-ידי אחת מחברות האשראי הבאות: כאל, מקס, מסטרקרד/ישראכרט, אמריקן אקספרס; ו/או כל אמצעי תשלום אחר המפורט באתר ו/או הנדרש ומאושר על-ידי החברה;
 4. למלא את פרטיו האישיים ויתר שדות החובה בטופס ההזמנה באתר במלואם ונאמנה במהלך הליך הרישום ו/או ביצוע הרכישה באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: כתובת למשלוח, מספר זהות, כתבות דוא”ל ומספר טלפון נייד.

* על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתמשים להמציא כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה אחרת אשר יידרשו בהתאם לנהליה ו/או על ידי הספק ו/או על-פי דין לצורך שימוש באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, והמשתמש מתחייב להמציא לחברה, עד למועד שנדרשת כאמור, כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה אשר יידרשו כאמור.

** משתמשים חוסים או שאינם בעלי כשירות משפטית, אינם רשאים לעשות שימוש באתר אלא באמצעות אפוטרופוס.

יצוין שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון: אמצעי תשלום לא תקף, שימוש באמצעי תשלום שלא כדין, מסירת פרטים לא-נכונים / כוזבים, אי מסירת פרטים ו/או מסמכים נדרשים, פגיעה במפעילה, באתר ו/או בספק כלשהו.

 1. על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
 2. ברצון החברה להבהיר, כי היא עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות ו/או היישומים יהיו זמינים ושמישים לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, והינן למיטב ידיעתה של החברה ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המפורטות בסעיף 5.2 לעיל וכן בכל דרישה אחרת של החברה.
 1.  

 • הצהרות והתחייבויות המשתמש

אתה המשתמש, מצהיר, מסכים ו/או מתחייב (לפי העניין), כדלקמן:

 1. כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש, על מנת לקבל את השירות ו/או המוצר המבוקש ו/או לרכישת מוצרים ו/או שירותים נוספים. החברה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים;
 2. כי ידוע לך שהשימוש אתר כולל מילוי פרטים או טפסים אונליין ותשלום עבור המוצרים ו/או השירותים, כי הנך מתבקש למסור וכי כל מידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק ונמסר על ידך נמסר מיזמתך, מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול;
 3. כי ידוע לך שהדרך היחידה לרכוש מוצרים ו/או שירותים דרך האתר ולהפיכתך ללקוח היא הסכמתך לתנאי השימוש, השלמת הליכי הרישום והתשלום עבור הרכישה, וקבלת אישור החברה בדבר השלמת הרישום וביצוע התשלום;
 4. כי ידוע לך שאין ולא תהיה לאתר ו/או לחברה כל אחריות בגין המוצרים ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר על ידי החברה למשתמשים, אלא בכפוף לתנאי שימוש אלה;
 5. כי ידוע לך ומוסכם עלייך שהאתר יכול לכלול הפניות לאתרים צד ג’ או הפניות למוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדי ג’, כי הפניות לקבלת מוצרים ו/או שירותים אלו אינם תחת שליטתנו ואיננו אחראים לאספקה, טעות או איכות מוצרים ו/או שירותים אלו, או כל אספקט אחר הקשור למוצרים ו/או שירותים אלו המוענקים על ידי צדדי ג’ איתם אנו או האתר או הספק בשיתוף פעולה עסקי כאמור;
 6. כי כל התקשרות ו/או עסקה שלך עם צד ג’ כפופה לתנאי השימוש והמדיניות של אותו צד ג’, והינה חד צדדית – בינך לבין אותו גורם צד ג’ – לרבות כל נושא הקשור בעסקה, לרבות בפרסום התוכן של אותה עסקה, בתשלומים ואספקת מוצרים ו/או שירותים, ביטחון מידע ופרטיות וכיוצ”ב;
 7. כי כל המידע ו/או התכנים המצויים ו/או המועלים לאתר הינם וייתרו רכושה הבלעדי של החברה, וכי חל על המשתמש איסור להוסיף, לשנות, לערוך, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, התכנים, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימושך האישי בלבד;
 8. כי לא תעשה שימוש באתר ו/או מוצרים או בשירותים המוצעים דרכו או באמצעותו שלא למטרותיהם, ולא תעשה בהם שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה בו כל שימוש לצרכים, כדלקמן:
  1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה);
  2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין החברה ו/או הספק ו/או צדד ג’ לבין משתמשים אחרים ו/או צדדי ג’;
  3. העלאת תכנים ו/או מידע המהווים דבר פרסומת ו/או תוכן שיווקי, מכל סוג שהוא, ו/או במטרה לפרסמם או להפיצם (אף אם לא למטרות רווח);
  4. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים ו/או שיש בהן כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהם עלולים להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש;
  5. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, “סוס טרויאני” או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש לחברה ו/או לספקים ו/או למשתמשים אחרים ו/או לצדדי ג’ ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לספקים ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדי ג’ ו/או למערכות, מחשבים ו/או ציוד אחר של מי מהנ”ל;
  6. כל שימוש ו/או ניסיון לעשות שימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג’ כלשהו הינם  אסורים בהחלט;
  7. שיבוש ו/או האטת ו/או מניעת תקשורת בין האתר לבין החברה ו/או הספק ו/או המשתמשים בו ו/או כל צד ג’, ובכלל זה תקשורת בתוך האתר עצמו או מחוצה לו ו/או כל פעולה שיש בה לשבש את מהלכו התקין של האתר;
  8. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא”ל);
  9. כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע וכיוצ”ב, לרבות כאלה שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה, אחזור, הכנסת ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי, שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות, מכל מין וסוג שהוא, וכיוצ”ב; בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף ו/או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
  10. רישום צדדי ג’ ו/או פתיחת חשבונות ו/או סיסמאות עבורם, למעט בהתאם לתנאי השימוש הללו;
  11. כל שימוש שאינו למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר;
  12. שידול, סיוע ו/או עזרה לצד ג’ על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל;
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
 2. החברה עושה כל מאמץ לניטור התכנים המובאים לאתר, יחד עם זאת החברה אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה אלא באמצעות הספק ו/או המשתמשים ו/או צד ג’. 
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, בין אם משתמש רשום או לאו, או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
  1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר;
  2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש ו/או מטעמו;
  3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעילה, באתר, בציוד החברה, במידע המצוי אצל החברה ו/או משתמשים אחרים ו/או צדדי ג’ וכיוצ”ב.
 5. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את המבנה, המראה, העיצוב, ההיקף ו/או הזמינות של האתר, המוצרים, השירותים, התכנים ואפשרויות השימוש, וכן לבצע שינוי של כל היבט אחר הכרוך בהם – כל זאת ללא חובת הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

מובהר כי שינויים ו/או עדכונים כאמור לעיל יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה, אשר מטבעם עלולים להיות כרוכים בתקלות טכניות ו/או אחרות, לדרוש תקופות הסתגלות והתאמה, לעורר אי-נוחות וכיוצ”ב, ולא יהיו לך כל טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור, או בגין תקלות ו/או קשיים אחרים כאמור אגב ביצועם.

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים ו/או השירותים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות. החברה תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן במהלכם הופסקה פעילות האתר, ובמידת האפשר תפרסם הודעה באתר על הפסקת השירות ו/או המוצר זמן סביר מראש. במקרה של הפסקה קבועה ו/או ביטול של מוצר ו/או שירות כלשהו, יהיו משתמשים זכאים להחזר יחסי של התמורה ששילמו לחברה בגינו, שיחושב בהתאם להיקף השירות ו/או המוצר שסופק עד למועד ההפסקה כאמור, ובכלל זה בהתאם לכמות התכנים שצרכו ביחס לכלל התכנים שהתחייבה החברה לספק בעסקה.

 • הרשמה לאתר
  1. הנך מאשר ומסכים כי השימוש במערכות ו/או יישומי האתר, לרבות ביצוע פעולות בשירות עצמי, רכישה ו/או שימוש במוצרים ו/או שירותים, גישה לתכנים באתר, עדכון מידע, פרטים אישיים ו/או אמצעי תשלום וכיוצ”ב, כפופים לביצוע הרשמה לאתר ומסירת הפרטים האישיים הנדרשים במהלך הרישום, שמסירתם נעשית ביזמתך ותלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד.
  2. לאחר שתרשם לאתר, תקבל מאיתנו שם משתמש וסיסמה אשר יאפשרו לך לבצע פעולות, לרבות לרכוש מוצרים ו/או שירותים אחרים, לבצע תשלומים לחברה ו/או לספקים ולגשת ולעדכן פרטים אישיים; ומשכך, הנך מצהיר ומתחייב שלא למסור ו/או להעביר ו/או לאפשר לכל צד ג’ לעשות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, ובנוסף הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על פרטי זיהוי אלו. 
  3. הנך מאשר ומצהיר כי ידוע חל שהחברה לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד ג’ כלשהו, בשם המשתמש, הסיסמה ו/או הקוד סודי של המשתמשים באתר, ושלך בפרט.

 • שימוש בלתי מורשה באתר

אין לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש בניגוד למפורט להלן: 

 1. כל שימוש בניגוד להתחייבויות המשתמש בסעיף 5 לעיל;
 2. להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם ו/או להציג בכל דרך את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו-Automated Data Mining Tools;
 3. שימוש בלוגו של האתר ו/או החברה ו/או בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישורה המפורש של החברה, מראש ובכתב.

 

 • שימוש במידע
  1. הנך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידך באמצעות האתר, נמסר ביזמתך, בעצמך או באמצעות מי מטעמך, ומרצונך החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על יעדך בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מפורשת מצדך להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים במוצרים ו/או בשירותים, לרבות עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, ובכלל זה עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי המוצרים ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.
  2. הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בכל המידע אשר יימסר לנו על ידך ו/או יתקבל עלייך מצדדי ג’ וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה והאתר.
  3. ככל שבמהלך רישומך לאתר נתת את הסכמתך לחברה ו/או לספק ו/או למי מטעמם לשלוח לך, מעת לעת, דברי פרסומת כמפורט בהוראות סעיף 30 א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982 (להלן, בהתאמה: “דברי פרסומת” או “חוק התקשורת“) ו/או לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א–1981 (להלן, בהתאמה: “דיוור ישיר” או “חוק הגנת הפרטיות“), יישלחו הודעות כאמור לפרטי הקשר שמסרת לנו.
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים מהחברה ו/או מצדדי ג’, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מהחברה ו/או מצדדי ג’ כאמור.
  5. הנך רשאי, בכל עת, לחזור בך מהסכמתך או להפסיק לקבל מאיתנו דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות לפרטי הקשר שמסרת לנו, וזאת באמצעות לחיצה על קישור ההסרה מרשימת התפוצה (unsubscribe) המצוי בתחתית כל הודעה כנ”ל שנשלחה אלייך; או באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא”ל: Gaellel03@gmail.com או בטלפון: 054-9813355. הנך מאשר כי הובהר וידוע לך כי הסרתך מרשימת התפוצה תתבצע בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך כאמור, וכי ייתכן שתמשיך לקבל דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות עד למועד זה.
  6. כן הנך רשאי לפנות אלינו להסרת או תיקון פרטייך במאגרי המידע המשמש למשלוח דיוור ישיר ו/או לדרוש כי פרטייך במאגר המידע הנ”ל לא יימסרו לצדדי ג’, בין אם ספציפיים או בכלל, לפרק זמן מוגבל או קבוע, ואנו נשיב להודעתך, לרבות אם פעלנו בהתאם לפנייתך (או דרישתך) או סירבנו לה, במלואה או חלקה, וזאת בתוך 30 (שלושים) יום מקבלת דרישתך הנ”ל.
  7. מובהר ומודגש כי, ככל שפנית אלינו בבקשה להסרתך מרשימות התפוצה של החברה בהתאם לאמור בסעיף ‎8.5 לעיל או שתבקש להסיר את פרטייך ממאגרי המידע של החברה בהתאם לאמור בסעיף 8.6 לעיל, תהיה לחברה הזכות למנוע ממך לעשות שימוש ו/או לסגור את חשבונך באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, הנך מסכים כי החברה תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי התשלום ומספר/י הזהות שהזנת לצורך פנייה לגורם הסולק/המאשר הרלוונטי על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע רלוונטי מצדדי ג’.
  9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, הנך מסכים ומאשר כי החברה תוכל ליצור עמך קשר ע”י שימוש בפרטים שהזנת בהרשמתך לאתר לצורך מתן הנחיות להמשך קבלת המוצרים ו/או השירותים.

 

 • אבטחת מידע
  1. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט בהתחשב בשירותים והמוצרים המוצעים באתר, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא החברה באחריות בגין נזק, הפסד הוצאה או אובדן כלשהם, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה מאספקת המוצרים ו/או השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדי ג’.
  2. מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות, ומשכך, וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע, החברה אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג’ שאינו מורשה לכך.
  3. בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט החברה בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר שלה ו/או למערכותיה ו/או למחשביה.
  4. פרטי התשלום ומידע בדבר אמצעי התשלום שלך אינם נשמרים על ידי החברה ואנו כמובן שלא נעשה שימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בנתונים אלו שאינו למטרות לשמן הוא נמסר לנו על ידך כמפורט בתנאי השימוש.
  5. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה משימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך, שנגרם כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתנו ו/או ממקרים הנובעים מהעברת הפרטים לחברת האשראי ו/או הסליקה המקוונת ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מפריצה ע”י צד ג’ ו/או אובדן המידע.
  6. החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדי ג’, לרבות אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או הוראת רשות מוסכמת ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לנקוט כנגדך בכל ההליכים

 • רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר
  1. תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה על הוספת המוצר לסל הקניות, ולאחר מכן המוצר יהיה ניתן לרכישה ישירות מסל הקניות, במסגרתו תדרש למילוי פרטים אישיים של המשתמש (הרוכש), הזנת פרטים נוספים הרלוונטים לסוג השירות או המוצר המבוקש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאה והסכמה לאמור בתנאי השימוש הללו, אשר בסיומה תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. 

על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי השירותים או המוצרים יסופקו למשתמש.

בסיום הפעולה המתוארת בסעיף 10.1 זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.

 1. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים יכול שתידרש ע”י החברה לעשות שימוש בכרטיס אשראי או כרטיס חיוב אחר. במקרה של שימוש בכרטיס חיוב באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס חיוב שבבעלותך או שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. כן הנך נותן הרשאה לחברה לחייב את כרטיס החיוב בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של הסכם הרכישה וכי במקרה זה החברה תהא זכאית לכל זכות, סעד ו/או תרופה המוקנים לה על פי תנאי משתמש אלא ועל פי דין, לרבות להפסיק את אספקת המוצרים ו/או השירותים לאלתר. 
 2. במקרה בו לא תאושר העסקה על ידי המסלקה או חברת האשראי או כל גורם מוסמך המאשר את התשלום ו/או אמצעי התשלום, לפי העניין, תקבל מהחברה הודעה מתאימה על כך וניצור עמך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 3. מובהר כי אספקת המוצרים ו/או השירותים יכול שתעשה ישירות על-ידי החברה או ע”י צד ג’ באמצעות האתר.
 4. יתכן שלמוצרים ו/או שירותים מסוימים ייקבעו מספר ו/או תקופה מוגבלים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכי לא תתאפשר הרשמה עתידית כלשהי. מובהר שבכל מקרה שבמוצר ו/או שירות כלשהו תהיה הגבלה כמותית או זמנית כאמור, תעשה ההרשמה לפי עקרון “כל הקודם זוכה”.

יובהר כי יתכנו מקרים בהם על אף שמוצר ו/או שירות כלשהו יהיה בעל מספר או תקופה מוגבלים כאמור יוצג באתר כקיים וזמין להזמנה, אך בפועל נגמרו; במקרים אלו, ככל שהנך מסרב לשנות את הזמנתך כנדרש, תבוטל הזמנתך (העסקה) בהתאם להוראות סעיף 15.7.1 להלן, בשינויים המחויבים, ולא תהיה לך כל תביעה, דרישה ו/או טענה בקשר לכך כלפיי החברה, הספק ו/או צד ג’, בכפוף להשבת מלוא הסכומים ששילמת על חשבון העסקה, אם וככל ששילמת כאמור.

 • תמורה (מחירים) ותשלומים
  1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע”מ), אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
  2. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים תשלומים נוספים במידת הצורך, בין אם קשורים למוצר ו/או לשירות המבוקש או לא. מובהר כי במקרה שיידרש תשלום נוסף לצורך קבלת המוצר /או השירות, תקבל דרישת תשלום לצורך השלמת הפעולה.
  3. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים ו/או את דרכי התשלום באתר, וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה למשתמשי האתר, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת, והעדכונים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר או זמן סביר לאחר פרסומם, בהתאם למהות העדכון. 
  4. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא”ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר ו/או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מאשר שהוא מודע לכך שהוא יחויב בהתאם למחיר המעודכן.
  5. במקרה שמוצג אחוז הנחה בעסקה, מחיר המוצרים הסופי לאחר הנחה המוצג בעסקה בש”ח הוא המחיר המחייב. הצגת אחוז הנחה בעסקה הינו לצרכי נוחות בלבד ומעוגל בכללי עיגול מקובלים כלפי מטה.
  6. האתר, החברה, הספק ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.
  7. התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש החברה (להלן: “סולק“) ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, במועדן ובמלואן, ככל הנדרש.
  8. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי חיוב או אמצעי תשלום אחרים הזמינים באתר. מובהר שבכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך למשתמש וללא הרשאות הנדרשות.
  9. אם יתברר שכרטיס החיוב של המשתמש אינו תקף, או שהסולק אינו מכבד את העסקה – החברה תיצור עם המשתמש קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. מובהר שלאחר ביצוע החיוב באמצעות כרטיס חיוב ו/או אמצעי תשלום אחר המפורסם באתר, יחויב המשתמש בעלות הרלוונטית ותישלח אליו הודעת דוא”ל מטעם החברה המציינת את אישור העסקה ופרטיה.

 

 • תמורה ותשלומים
  1. התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.
  2. כמו כן, החברה רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך למשתמש וללא הרשאות הנדרשות.
  3. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה – החברה תיצור עם המשתמש קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. לאחר ביצוע החיוב באמצעות כרטיס האשראי ו/או חשבון הבנק, יחויב חשבונך בעלות השירות הרלבנטי ותישלח אלייך הודעת דוא”ל מטעם החברה המציינת את אישור העסקה.

 • שוברי מתנה (Gift Cards)
  1. תנאי השוברים יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים על גבי השובר ו/או בפרטי השובר המפורסמים באתר.
  2. שובר יזכה את האוחז בו בזכות לרכוש מהאתר מוצרים ו/או שירותים בשווי הנקוב בהם ו/או בניכוי סכום/שיעור השובר מהמחיר המפורסם באתר. מובהר שבכל רכישה/הזמנה באתר ניתן לעשות שימוש בהטבה אחת בלבד וכי לא ניתן לממש את השובר במבצעים ו/או בהנחות אחרים, למעט אם קבעה החברה אחרת, בכתב ובמפורש, על גבי השובר או באתר.
  3. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה, השובר לא יוחלף ולא יינתנו כל תמורה או פיצוי בגינו.
  4. שובר הינו אישי ובלתי ניתן להעברה אלא באישור החברה בכתב ומראש. 
  5. בכל מקרה לא ניתן למכור את השובר, להמירו בכסף מזומן, שווה כסף ו/או אשראי; אין זכות להחזר כספי/קבלת שובר זיכוי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות השובר; שובר נטען (אם וככל שיינתן) יזכה את המחזיק בו עד יתרת הסכום הטעון בו ואינו המיר למזומן; לא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר.
  6. תוקף השובר יהיה בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים על גבי השובר ו/או בפרטי השובר המפורסמים באתר, ושובר שפג תוקפו לא יכובד, ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו.
  7. לא ניתן להשתמש בשובר לרכישה סיטונאית בשום אופן.
  8. אין זכות להחזר כספי/קבלת שובר זיכוי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות השובר.
  9. ניתן לבצע החלפת מוצרים בלבד תוך 14 יום מתאריך הקנייה, כפוף לכך שהצרכן ישיב את המוצר כשהוא לא נפגם, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית ובצירוף הוכחת קנייה (חשבונית).
  10. מובהר כי השובר אינו ולא יהיה “כרטיס חיוב” כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986.
  11. כל המחזיק בשובר מצהיר ומאשר כי בעצם ההחזקה בו הוא מסכים לתנאיו, לרבות כל תנאי שימוש אלה.
  12. לבירור יתרה בשובר ניתן להתקשר לטלפון: 054-9813355 או בדוא”ל: Gaellel03@gmail.com
  13. החברה רשאית לשנות את התנאים בסעיף 13 זה על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא צורך לתת על כך כל הודעה מוקדמת, בכפוף לדין.

 

 • משלוחים
  1. החברה תספק למשתמש את הטובין הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של הטובין.
  2. החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח הטובין שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות (דואר ישראל, איסוף מלוקרים וחנויות, שליח וכיוצ”ב), על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. אופן משלוח הטובין כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי המשתמש בהם והמשתמש יוכל לקבל את הטובין רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי המשתמש ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. טובין ייחשבו ככאלה שנמסרו למשתמש אם נמסרו לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם המשתמש לא הגיע לקחת את הטובין וכן גם אם מקום מסירת הטובין כאמור אינה כתובת המשלוח של המשתמש. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של המשתמש, למשתמש לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת הטובין.
  4. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את הטובין במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‏10.4 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את הטובין בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה כלפי החברה במקרה זה.
  5. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת טובין באירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, מגיפות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  6. זמני אספקת הטובין כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 19:00.
  7. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון תקלות, עיכובים, שביתות, מגיפות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד 3 (שלושה ימי) עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא למזמין כל טענה כנגד החברה בעניין זה. 
  8. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה (אך לא חייבת) ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
  9. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על טובין שאזלו מהמלאי. במקרים בהם טובין אשר מופיעים באתר אזלו מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תיצור קשר עם המשתמש והוא לא יחויב בגין הטובין החסרים. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת הטובין, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה.
  10. על המשתמש לבדוק את הטובין עם קבלתם ולציין בכתב ליקויים ו/או פגמים ו/או אי התאמות באם קיימים. במידה ולא עשה כך במעמד האספקה, יראו כאילו סופקו הטובין בהתאם להזמנה ובמצב תקין לשביעות רצונו של המשתמש.
  11. משתמש אשר דחה את מועד האספקה למועד המאוחר יותר ב – 30 (שלושים) ימים ומעלה ממועד ההזמנה המקורי, יחויב בדמי אחסון בסך 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) לכל יום אחסנה.

 

 • ביטול עסקה והחזרות
  1. ביטול עסקה – כללי
   1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים ו/או שירותים (להלן: “טובין“) שביצע באמצעות האתר צרכיו האישיים, הביתיים או המשפחתיים (להלן: “עסקה“), אך ורק בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, ובכפוף חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). 
   2. סעיף ‏15 זה מפרט בתמצית את מדיניות ביטול עסקאות של החברה, הכפופה להוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף 15 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראות החוק.
   3. במקרה והתשלום בוצע באמצעות כרטיס חיוב, תהיה מפעילת השירות לקזז מכל החזר שתעביר לך את עלויות הסליקה בהן נשאה. כל החזר כספי בהתאם למדיניות הביטולים ייעשה בהתאם לאחת מדרכי התשלום שמאפשרת החברה, לפי שיקול דעתה, בתוך 30 (שלושים) ימי עסקים ממועד הודעת הביטול.
  2. במקרה והתשלום בוצע באמצעות כרטיס חיוב, תהיה מפעילת השירות לקזז מכל החזר שתעביר לך את עלויות הסליקה בהן נשאה. כל החזר כספי בהתאם למדיניות הביטולים ייעשה בהתאם לאחת מדרכי התשלום שמאפשרת החברה, לפי שיקול דעתה, בתוך 30 (שלושים) ימי עסקים ממועד הודעת הביטול.
  3. אופן ביטול עסקה:

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (להלן: “הודעת הביטול“):

 1. במשלוח הודעת דוא”ל לשירות הלקוחות של החברה, בכתובת: Gaellel03@gmail.com; 
 2. במשלוח דואר רשום לכתובת החברה: המלכים 42, רמת השרון.
 1. מועדים ותנאים לביטול עסקה – כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

 1. ברכישה של מוצר – מיום העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או יום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (להלן: “מסמך הגילוי“), לפי המאוחר.
 2. ברכישה של שירות – בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר, ובלבד שהודעת הביטול ניתנה לפחות 2 (שני) ימי עסקים טרם המועד בו אמור השירות להינתן.
 1. מועדים ותנאים לביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
  1. בסעיף 15.5 זה:

אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;

אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 (ששים וחמש) שנים;

עולה חדש” – מי שטרם חלפו 5 (חמש) שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

 1. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה ו/או התכתבות בין נציגי האתר למשתמש.
 2. הוראות סעיף ‏15.5.2 לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף 15.6 להלן.
 3. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
 1. עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיפים 15.4 או 15.5.2 לעיל לא יחולו על עסקאות מהסוגים המנויים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עסקאות מהסוגים המפורטים להלן:

 1. עסקאות לרכישת טובין פסידים;
 2. עסקאות לרכישת טובין בהן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
 3. במידה והעסקה כבר בוצעה או מצויה בתהליך – אם ניתנה למשתמש גישה לטובין ו/או לתכנים המסופקים במסגרת העסקה.

למען הסר ספק, מובהר כי, ככל שבמסגרת העסקה נכללים מידע ו/או תכנים דיגיטליים, הניתנים להעתקה ו/או הקלטה ו/או שעתוק ו/או שכפול, לא ניתן להחזירם ו/או לבטלם לאחר שניתנה גישה אליהם. מובהר כי כניסת משתמש למערכת (לחשבונו) באמצעות שם המשתמש והסיסמא תחשב כחשיפה לכל התכנים הנגישים כאמור.

 1. תוצאות ביטול עסקה
  1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏15.4 או 15.5.2 לעיל עקב פגם בטובין נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין הטובין שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו במסמך הגילוי ו/או לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

 1. בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול תשיב החברה למשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם. כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של מבצע הסליקה.
 2. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
 3. במידה וביטל משתמש עסקה כאמור בסעיף 15.4 לעיל שלא מהסיבות המנויות בסעיף 15.7.1 לעיל, תשיב החברה למשתמש, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור, ותהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
 1. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏12.5 או ‏12.7.2 לעיל שלא מהטעמים המנויים בסעיף 15.7.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

 1. החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% (חמישה אחוזים) ממחיר הטובין שרכש, או 100 ₪ (מאה שקלים חדשים), לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף 15.7 זה, “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה;

 1. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום שתורה לו החברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש מצד ג’ בעקבות ביצוע העסקה.
 1. במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪.

החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן אין בהוראות סעיפים ‏15.7.1 ו/או 15.7.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

 1. ביטול עסקה ע”י החברה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

 1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 2. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה;
 3. המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;
 4. אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו, אם הוקצו, לשימוש של צד ג’, או על-מנת לאפשר לגורמים נוספים לצפות בתכני השירות ללא שנרשמו אליו;
 5. אם יש למשתמש חוב כספי לאתר ו/או לחברה ולא פרע את חובו למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
 6. נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע במפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במפרסמים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 7. במקרה ונפלה בתיאור השירות ו/או המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר השירות ו/או המוצר ובין אם בתיאור השירות ו/או המוצר ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;
 8. במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני ו/או מגיפה המונעים לדעת החברה את ביצועה של העסקה או את אספקת השירות ו/או המוצר;
 1. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.
 2. להסרת ספק, אין בביטול רישומו של המשתמש לשירות מחמת אי-תשלום במועד בכדי לגרוע מחובתו לפרוע במלואם את כל התשלומים שעלייך להעביר לחברה בגין השירות.
 3. למדיניות הביטולים וההחזרות ולמידע על ביטול מוצרים, נא הקש כאן: nuhahome.co.i

 

 • מוצרי מוכר חיצוני
   1. החברה מאפשרת למשתמש לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים של יצרנים, יבואנים וקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה. מובהר כי אתר משמש רק להצגת המוצר ולתיווך המכירה בין המוכר לבין הלקוח והחברה איננה היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצרים, למעט מוצרים אשר שם החברה מצויין במפורש על גבי האריזה (לעיל ולהלן: “מוצרי מוכר חיצוני“). 
   2. המוכרים החיצוניים שמוכרים את מוצריהם באתר, התחייבו כלפי הבחרה והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע בנוגע למוצריהם המופיעים באתר, אך החברה אינה מתחייבת לאמינות המידע ומידת דיוקו. המידע שיופיע באתר לגבי מוצר של מוכר חיצוני, לרבות צילומי המוצר, מוזנים לאתר על ידי החברה, והמוכר  האחראי הבלעדי למידע ולתכנים לגבי המוצר אותו הוא מוכר באמצעות האתר. הצילומים נועדו להמחשה בלבד.
 •  מידע רפואי 
  1. החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ו/או תכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה למשתמש כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתכשיר כלשהו וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של המשתמש. על המשתמש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא או רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.
  2. באתר יפורסם מידע על מוצרים שנמכרים בקליניקה לרבות מוצרים פרה-רפואיים, תכשירים, תכשירים ללא מרשם, ציוד רפואי, מוצרים הומאופטיים ועוד. את המידע – לרבות צילומי המוצרים – מקבלת החברה מהיבואנים והספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. החברה שבה ומדגישה כי לפני השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח ולעיין בעלון לצרכן המצוי בו.

 

 • קנין רוחני
  1. כל החומר ו/או המידע ו/או התכנים המצויים באתר, לרבות עיצובו, תוכנו, סדר הבחירה, התיאום ו/או הקידום של תוכן באתר, וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ומהווים את קניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג’ שהחברה קיבלה מהם את הסכמתם לשימוש כדין ומשכך חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, ובכלל זה חל איסור מוחלט לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו. 
  2. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדי ג’ ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, מאמרים, ספרים, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה. לעניין זה, “מידע” משמעו כולל גם כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.
  3. מובהר שאין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
  4. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצרה נגזרת, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).
  5. אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לבצע קישור עמוק (deep linking) לתכנים באתר, לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots, crawlers וכיוצ”ב, להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, לרבות באמצעות מסגרת (framing) או בכל דרך שהיא – ובכלל זה כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנה את עיצוב האתר או מחסירה תכנים כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, ו/או להפיץ נתונים ו/או תכנים כאלה ברבים, באופן מסחרי או במסגרת מסחרית, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. 
  6. באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של החברה והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד ג’, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  7. ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  8. השמות “גאל לוי” “Gaellel” ו-“gaellelevycosmetics.com” מהווים סימנים מסחריים של החברה, וכן כוללים את שמות המתחם (domain name) של האתר. סימני המסחר באתר – בין אם נרשמו ו/או ניתנים לרישום ובין אם לאו – הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בנ”ל כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  9. מובהר ומודגש שכל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

 • שירות לקוחות / תמיכה טכנית
  1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות מוצרים ו/או שירותים, או בכל שאלה, הצעה, תלונה ו/או בקשה אחרת, וכן לקבלת תמיכה טכנית ביחס לשימוש באתר או לשירותים ו/או למוצרים המפורסמים באתר, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות והתמיכה הטכנית של החברה בדוא”ל, לכתובת הדוא”ל: Gaellel03@gmail.com, או בטלפון, למס’: 054-9813355. 

שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והתמיכה הטכנית הינן בימים א’ – ה’, בין השעות 10:00 – 16:00, למעט ערבי וימי חג, וימי שבתון. שעות הפעילות הללו עשויות להשתנות מעת לעת, ובמקרה של שינוי תתפרסמנה הודעות מתאימות באתר.

 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת ליתן מענה מוקדם ככל הניתן לפניות למוקד התמיכה הטכנית, אך אינה מתחייבת למתן פתרון לכל בעיה שתתגלה.
 2. החברה רשאית, אך לא חייבת, לפרסם באתר מידע לצורך הדרכה ו/או סיוע טכני למשתמשים, בין במענה לפניות לקבלת תמיכה ובין אם כמידע כללי.
 3. החברה שומרת לעצמה הזכות לוודא כי משתמשים הפונים לקבלת תמיכה, אכן זכאים להשתמש בשירות ו/או במוצר הרלוונטי לפנייתם, בכפוף להוראות שימוש אלה.

 

 • הגבלה אחריות
  1. החומרים והתכנים (ובכלל זה תמונות ותיאורי המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר) הינם חומרים כלליים באופיים ו/או לצרכי המחשה ופרסום בלבד, מוצעים לציבור ולמשתמש כמו שהם (‘As Is’), ואינם מהווים הזמנה לקבלת הצעות ו/או תחליף לייעוץ מסחרי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. 
  2. אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ותכונות השימוש באתר ובתכנים ניתן כמו שהוא (‘As Is’) בהתאם להחלטת החברה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות ו/או התגובות בגין השימוש במוצרים ו/או השירותים. השימוש, אפוא, במוצרים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  3. החברה עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או המידע שיתקבל על ידך באמצעות האתר לרבות אך לא רק באמצעות תכנים המפורסמים באתר מעת לעת או באמצעות שיחות ו/או התכתבויות אל מול נציגי החברה, תעשה, על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תחייב את החברה ו/או מי מטעמה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
  4. מובהר כי שינויים ו/או עדכונים ו/או הוספת מערכות ו/או יישומים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים לאתר יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה, אשר מטבעם עלולים להיות כרוכים בתקלות טכניות ו/או אחרות, לדרוש תקופות הסתגלות והתאמה, לעורר אי-נוחות וכיוצ”ב, והנך מתחייב שלא יהיו לך כל טענות, דרישות ו/או תביעות כלפי החברה בגין ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור, או בגין תקלות ו/או קשיים אחרים כאמור אגב ביצועם.
  5. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם, ובכלל זה למשתמשים, והחברה אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב, שנגרמו, אם וככל שנגרמו, לך ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר ו/או השימוש בו, או הטובין ו/או השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).
  6. בטרם תבקש לרכוש מוצר ו/או שירות באמצעות האתר יהיה עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך, ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים ו/או השירותים באתר, הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
  7. החברה ו/או האתר אינם אחראים לטיב המוצרים ו/או השירותים, הפרטים שפורסמו באתר לגבי מוצרים ו/או שירותים, התאמתם לצרכי המשתמש וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, לשירותים ו/או למוצרים.
  8. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, למשתמש ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  9. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולמשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.
  10. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש או המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ”ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש ו/או המשתמש עבור מוצר ו/או שירות שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.
  11. האתר עשוי לכלול פרסומות ו/או קישורים מצד צדדי ג’, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדי ג’. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
  12. החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע ו/או רמת השירות המוצגים על-ידי ספקים ו/או צדדי ג’, איננה ערבה כי המידע המצוי אצל צדדי ג’ הינו אמין ומדויק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם ספקים ו/או צדדי ג’ ונכונותו. החברה איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל מעשה, מחדל ו/או נזק, מכל מין וסוג שהן, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
  13. מטבע הדברים אין ביכולתה של החברה להתחייב, והיא אינה מתחייבת, לפעילות רציפה של האתר. לכן, ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה להחברה בקשר לכך. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  14. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו), מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
  15. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
  16. אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  17. החברה אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים או שירותים כלשהו, או מוצר ו/או שירות ספציפי כלשהו, לא בדין ולא בהסכם.
  18. תהליכי הפקת מידע של המערכות תלויות בחיבור למחשבי הספק ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך, וייתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. הנך מאשר, מצהיר ומתחייב לכך שבעשותך פעולה באתר הנך לוקח על עצמך את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב, או תוצאות העלולות להיות להיגרם, וכי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.
  19. החברה איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך תקינה ואיכותית. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.
  20. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של החברה.
  21. במידה ואינך מרוצה מהאתר ו/או מהשימוש בו הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הינו הפסקת השימוש באתר.
  22. המשתמשים אחראים כלפי החברה, הספקים, משתמשים אחרים ו/או צדדי ג’ לכל מעשה או מחדל שלהם בניגוד לתנאי שימוש אלה, בכפוף להוראות הדין.

 • שיפוי
  1. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג’ כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  2. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 • הודעות

הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת באתר (ככל שנמסר) בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר. כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, 5 (חמישה) ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בתום 24 (עשרים וארבע) שעות ממועד שיגורה, וככל שמועד זה חל בשבת, שבתון ו/או חג – בתום יום העסקים הראשון שלאחריהם, מסירתה ואם נשלחה לחברה – בכפוף לקבלת אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה.

 • המחאת זכויות

החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

 

 1. תניית שיפוט
  1. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
  2. במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.

 • שונות 
  1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.
  2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.